DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 29
Số lượt truy cập: 1325164
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH ĐỘI NGỦ GIÁO VIÊN NĂM 2020-2021 30/11/2020 11:08:08 CH

         

            PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY

TRƯỜNG MN HOA THỦY

                       

               Số:  …./QĐ- HTMN                                       

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

           Hoa Thủy, ngày  20  tháng  9  năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường MN Hoa Thủy Năm học 2020 – 2021

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

 

          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường MN;

 Căn cứ Văn bản Số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 và tình hình thực tế của trường MN Hoa Thủy,

                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non Hoa Thủy năm học 2020 - 2021 (Có bảng phân công kèm theo).

Điều 2: Bản phân công phần hành này có hiệu lực từ ngày 20/9/2020, Bản phân công trước đều bãi bỏ.

Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm non Hoa Thủy chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Lệ Thủy (b/c);
- UBND xã  Hoa Thủy (b/c);
- Như điều 2 (T/h);

- Website trường MNHT
- Lưu: VT                                                                            
Nguyễn Thị Tịnh        

 

 

 

 

 

 

 

 

  PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRƯỜNG MN HOA THỦY                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


                                                                                 

                                                                              Hoa Thủy, ngày 20 tháng 9 năm 2020

 

PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2020 - 2021

(Kèm theo quyết định số     ngày 20/9/2020 của Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Thủy)

1. Đ/c Nguyễn Thị Tịnh: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

1.1 Phụ trách chung, trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến nhà trường; chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường.

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các ban, các hội đồng trong nhà trường; Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

1.2 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, tài chính, kế hoạch, thanh kiểm tra nội bộ trường học, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; Quản lý trẻ và hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ. Chỉ đạo tổ hành chính.

1.3  Chủ tịch hội đồng trường, Hội đồng thi đua của trường; Trưởng ban phòng chống lụt bão, phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, ANTTTH, ATGT, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, các cuộc vận động của ngành; Trưởng ban biên tập website của trường; vì sự  tiến bộ của phụ nữ; kiểm định chất lượng trường MN; Xây dựng kế hoạch phát triển, tuyển sinh,  kế hoạch công khai CLGD; Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia.

1.4  Xây dựng kế hoạch nhà trường; Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; Kế hoạch đào tạo BD đội ngũ; Kế hoạch pháp chế;  

2. Đ/c Lê Thị Nga  - P. Hiệu trưởng – PBT Chi bộ

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

           2.1. Phụ trách chuyên môn chính: (Xây dựng kế hoạch chuyên môn;  Quy chế chuyên môn; Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN; KH thao giảng, dự giờ. Phụ trách công tác BDTX; Phụ trách khối MGL - MGN; Phụ trách 2 chuyên đề “ phát triển vận động”;  chuyên đề “ Giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm”)

2.2. Phụ trách công tác nội chính nhà trường;

        2.3 Phụ trách cụm Xuân Bắc ( Về bán trú, mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cụm Xuân Bắc.)

        2.4. Phụ trách công tác kiểm định chất lượng trường MN, phụ trách hội thi, công tác đưa hò khoan Lệ Thủy vào trường học; phụ trách các cuộc vận động, các phong trào thi đua; các hoạt động bổ trợ không thường xuyên cho giáo viên, học sinh; Theo dõi, tập hợp số lượng và chất lượng các khối; Tập hợp, theo dõi đội ngũ, theo dõi kết quả kiểm tra, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên.  

         Cùng đ/c HT kiểm tra toàn diện giáo viên; Kiểm tra chuyên đề; KT các mặt hoạt động của GV, NV. Phụ trách, quản lý hồ sơ kiểm tra nội bộ nhà trường.

         Phó ban chỉ đạo trang TT điện tử nhà trường, ban phòng chống lụt bão, cùng với Đ/c Thúy để viết tin bài; gửi tin bài. Phụ trách chỉ đạo chi đoàn nhà trường và thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và thực hiện các công việc của đ/c Thúy khi đ/c Thúy đi vắng.

         3. Đ/c Võ Thị Diệu Thúy – Phó hiệu trưởng – CT Công đoàn

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

       3.1.Phụ trách chuyên môn khối MGB, nhà trẻ; chỉ đạo tổ bé, nhà trẻ

       3.2 Phụ trách chính về khâu chăm sóc nuôi dưỡng bếp bán trú;

       3.3  Phụ trách cụm NPT ( Về bán trú, mọi hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ cụm NPT.) Hổ trợ đ/c Nga trong việc chỉ đạo các hội thi;

         3.4. Phó ban chỉ đạo trang TT điện tử nhà trường ( Chỉ đạo GV, NV viết và đăng tải tin bài), phó ban phòng chống lụt bão, các cuộc vận động, các phong trào thi đua; vì sự tiến bộ của phụ nữ, cùng đ/c HT kiểm tra toàn diện giáo viên; Kiểm tra chuyên đề; KT các mặt hoạt động của GV, NV

          Phụ trách công tác CSVC. Phụ trách công tác PCGDMN Mầm non. Phụ trách và xây dựng KH công tác Phòng cháy, chữa cháy; phòng chống tai nạn thương tích; an toàn giao thông; ANTT trường học; Phụ trách CSVC, xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng đồ chơi phục vụ chuyên môn. Phụ trách công tác y tế trường học;

        3.5.  Phụ trách chỉ đạo công tác hoạt động công đoàn, đầu mối về công tác phối kết hợp với các ban ngành; đầu mối triển khai các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện; làm công tác tổ chức các ngày lễ hội, Đại hội, Hội nghị; Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và thực hiện các công việc của đ/c Nga khi đ/c Nga đi vắng

4.  Đ/c  Nguyễn Thị Hương Lan ( Số ĐT: 0825156171)

Giáo viên mầm non cao cấp - dạy MGL1 Xuân bắc. Tổ trưởng khối mẫu giáo lớn, phụ trách các hoạt động của tổ lớn (Chịu trách nhiệm về chất lượng, xây dựng kế hoạch BDCM của tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt của tổ. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường).

          Tổ trưởng cụm XB

5. Bà: Trần Thị Thanh Tâm : ( Số ĐT: 0948965902)

Giáo viên mầm non dạy lớp  MGL 2 cụm Xuân Bắc. Tổ Phó khối mẫu giáo lớn, hổ trợ tổ trưởng về các hoạt động của tổ lớn. Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ lớn.

6. Bà:  Võ Thị  Lệ: Giáo viên dạy  lớp mẫu giáo lớn cụm NPT

7. Bà: Trần Thị Hạnh - Giáo viên dạy lớp mẫu giáo Nhỡ cụm Xuân Bắc

8. Bà: Lê Thị Hằng : Giáo viên dạy lớp MGL 2 cụm  Xuân Bắc

9. Bà:  Lê Thị Thảo: Giáo viên dạy lớp MGL 1 cụm Xuân Bắc

10. Bà: Nguyễn Thị Thanh:

Giáo viên mầm non cao cấp - dạy lớp MGN Phước Thượng.

 Tổ Phó khối mẫu giáo nhỡ, hổ trợ tổ trưởng về các hoạt động của tổ nhỡ. Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Cụm trưởng cụm NPT.

11. Bà: Nguyễn Thị Hạnh: ( Số ĐT: 0935252413)

Tổ trưởng khối MG Nh . Giáo viên MN cao cấp - Dạy lớp MGN 1 cụm Xuân Bắc. Tổ trưởng khối mẫu giáo Nhỡ, phụ trách các hoạt động của tổ nhỡ (Chịu trách nhiệm về chất lượng, xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt của tổ. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường). Trưởng ban TTND, thủ quỷ đơn vị.

12. Bà: Nguyễn Thị Thuỷ: Giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ cụm NPT

13. Bà:  Hoàng Thị Loan:  Giáo viên dạy lớp MGN 1 cụm  Xuân Bắc

14. Bà:  Nguyễn Thị  Hồng: Giáo viên dạy lớp MGN 2 cụm Xuân Bắc

15. Bà:  Lê Thị Luyến: Giáo viên dạy lớp MGN 1 cụm Xuân Bắc

16. Bà: Hoàng Thị Kim Cúc: Giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ 3  cụm  Xuân Bắc

17. Đ/c Võ Thị Hương: ( Số ĐT: 0911161145)

Giáo viên mầm non  dạy lớp NGB2 cụm NPT. Tổ trưởng khối mẫu giáo Bé – nhà trẻ, phụ trách các hoạt động của tổ bé – nhà trẻ (Chịu trách nhiệm về chất lượng, xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt của tổ. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường).

Cụm phó cụm NPT

18. Phạm Thị Hiền ( Số ĐT: 0942821667)

Tổ phó khối MGB – nhà trẻ. GV mầm non cao cấp- Dạy nhóm trẻ NPT- Tổ Phó khối mẫu giáo bé - nhà trẻ, hổ trợ tổ trưởng về các hoạt động của tổ bé – nhà trẻ; ghi biên bản các buổi họp tổ. Cùng với đồng chí tổ trưởng điều hành sinh hoạt tổ. Thành viên hội đồng trường.

19. Bà: Trần Thị Lê : Giáo viên dạy lớp MGB 1 cụm  Ninh Phước Thượng.

20. Bà: Võ Thị Thủy: Giáo viên dạy lớp MGB 1 cụm  Ninh Phước Thượng.

21. Bà: Nguyễn Thị Vân:  Giáo viên dạy lớp MGB1 cụm Xuân  Bắc

22. Bà: Trần  Thị  Lan : Giáo viên dạy lớp MGB1 Cụm  Xuân Bắc.

23. Bà: Nguyễn Thị  Oanh : Giáo viên dạy  MGB 2 Cụm Xuân Bắc

24.  Bà: Võ Thị Bé:  Giáo viên dạy lớp MGB 2 cụm Xuân  Bắc

25. Bà: Nguyễn Thị Lâm:  Giáo viên dạy nhóm trẻ cụm Ninh Phước Thượng

26. Bà: Nguyễn Thị  Luận : Giáo viên dạy MGB 2 Cụm NPT.

27. Bà: Nguyễn Thị Huệ : Giáo viên dạy MGL Cụm NPT.

28. Bà Trần Thị  Phương Thảo

Nhân viên kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng .

Xây dựng kế hoạch tổ, kiểm tra từng mặt khi Hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt, đề xuất khen thưởng kỷ luật nhân viên. Thành viên hội đồng thi đua. Phụ trách công tác kế toán tài chính của nhà trường; Phụ trách tài sản; phụ trách các phần mềm Pmic và các phần mềm khác của VP; có trách nhiệm nộp báo cáo về đội ngũ, trình độ chuyên môn, số lượng, chất lương…….có liên quan bằng 2 con đường ( Hộp thư, văn bản); Quảng lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các loại  hồ sơ khác của nhà trường.

29. Bà:  Nguyễn Trọng Ái Vân.

Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Phụ trách y tế học đường; Phụ trách công tác VSMT;  Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước bếp trung tâm; Giám sát bếp bán trú. Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; có trách nhiệm nộp báo cáo về công tác phổ cập, các hội nghị, báo cáo về chuyên môn, y tế học đường…. ( Qua đường hộp thư và bằng văn bản); làm và chuyển giấy mời cho các Hội nghị; đảm nhận 1 số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

30. Bà: Lê Thị  Vân: NVDD bếp NPT ( Bếp trưởng)

31. Bà:  Trần  Thị  Nhung: NVDD bếp NPT 

32. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy: NVDD bếp Ninh XB

33. Bà: Lê Thị Mùi: NVDD bếp Ninh Phước Thượng ( Kiêm thủ quỷ và bán phiếu  bếp NPT) ;

34. Bà: Trần Thị Lý: NVDD - bếp Xuân Bắc. (Bếp trưởng)

35. Bà: Nguyễn Thị  Minh Lài: NVDD bếp NPT.

36. Bà: Nguyễn Thị  Xuân: NVDD bếp Xuân Bắc (Kiêm thủ  quỷ và bán phiếu bếp Xuân Bắc)

37. Bà: Nguyễn Thị Hải : NVDD – bếp Xuân Bắc

Trên đây là toàn bộ phần hành được giao , các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình./.

 

     Nơi nhận:                                                                       

- Phòng GD - ĐT (B/c)                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VP.

                                                                                                        

                                                                                      

                                                                                         Nguyễn Thị Tịnh


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh ĐT: 0918.688.736 
P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0917.037.911 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn