DANH MỤC CHÍNH
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 7
Số lượt truy cập: 1325164
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN NĂM 2019-2020 06/10/2019 8:46:40 CH


 

  PHÒNG GD & ĐT LỆ THỦY     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              TRƯỜNG MN HOA THỦY                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  …./QĐ- HTMN

Hoa Thủy, ngày  20  tháng  9  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường MN Hoa Thủy Năm học 2019 – 2020.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY

          Căn cứ Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 7 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường MN;

 Căn cứ Văn bản Số: 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Quyết định Ban hành Điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của trường MN Hoa Thủy,

                                           QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc trường Mầm non Hoa Thủy năm học 2019 - 2020 (Có bảng phân công kèm theo).

Điều 2: Bản phân công phần hành  này có hiệu lực từ ngày  20/9/2019, Bản phân công  trước đều bãi bỏ.

Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường Mầm non Hoa Thủy chịu trách nhiệm thi hành nghiêm túc quyết định này./.

 

Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG
- PGD&ĐT Lệ Thủy (b/c);
- UBND xã  Hoa Thủy (b/c);
- Như điều 2 (T/h);

- Website trường MNHT
- Lưu: VT                                                       
Nguyễn Thị Tịnh        PHÂN CÔNG PHẦN HÀNH

TRONG TRƯỜNG MẦM NON NĂM HỌC 2019 - 2020

(Kèm theo quyết định số   ngày 20/9/2019 của Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Thủy)

1. Đ/c Nguyễn Thị Tịnh: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ

1.1 Phụ trách chung, trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND xã những chủ trương, chính sách lớn liên quan đến nhà trường.; Phụ trách chung, chịu trách nhiệm điều hành và quản lý mọi hoạt động trong nhà trường, trực tiếp chỉ đạo các hoạt động.

Quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên về mọi mặt, thành lập các tổ chuyên môn, các ban, các hội đồng trong nhà trường; Quản lý hành chính, tài chính, tài sản của nhà trường.

1.2 Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động: Thực hiện quy chế dân chủ trong trường học, tài chính, kế hoạch, thanh kiểm tra nội bộ trường học, tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật; Quản lý trẻ và hoạt động của trẻ do nhà trường tổ chức, nhận trẻ vào trường, xét duyệt kết quả đánh giá xếp loại trẻ. Chỉ đạo tổ hành chính

1.3  Chủ tịch hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng thi đua của trường; Trưởng ban phòng chống lụt bão, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực, trưởng ban thực hiện ANTTTH, ATGT, phòng chống ma túy, phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động của ngành; Trưởng ban biên tập website của trường; Trưởng ban vì sự  tiến bộ của phụ nữ; Trưởng ban kiểm định chất lượng trường MN; Xây dựng kế hoạch phát triển, tuyển sinh,  kế hoạch công khai CLGD; Xây dựng CSVC, trường đạt chuẩn quốc gia.

1.4  Xây dựng kế hoạch nhà trường; Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học; Kế hoạch đào tạo BD đội ngũ; Kế hoạch pháp chế;  

2. Đ/c Lê Thị Nga  - P. Hiệu trưởng – PBT Chi bộ

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

           2.1. Chỉ đạo tổ lớn, nhỡ; Phụ trách công tác nội vụ nhà trường;

           2.2. Phụ trách chuyên môn chính mãng chất lượng giáo dục: Xây dựng kế hoạch chuyên môn;  Quy chế chuyên môn; Kế hoạch chỉ đạo thực hiện chương trình GDMN;  Phụ trách công tác BDTX; Phụ trách khối MGL - MGN; Phụ trách công tác kiểm định của nhà trường; Phụ trách hội thi, các hoạt động bổ trợ, công tác đào tạo bồi dưỡng...; Theo dõi, tập hợp số lượng và chất lượng các khối; Tập hợp, theo dõi đội ngũ, theo dõi kết quả kiểm tra, xếp loại năng lực sư phạm của giáo viên.

        2.3. Phụ trách công tác thi đua, khen thưởng; phụ trách công tác đưa hò khoan Lệ Thủy vào trường học.

        2.4. Phụ trách các  phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”; chuyên đề “ phát triển vận động”;  chuyên đề “ Giáo dục theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm” Phó ban chỉ đạo trang TT điện tử nhà trường.

       2.5 Phụ trách chỉ đạo chi đoàn nhà trường ; Phụ trách cụm Ninh Phước Thượng, chỉ đạo bếp ăn bán trú cụm Ninh Phước Thượng.

         2.6. Phụ trách các khoản tài trợ không thường xuyên cho giáo viên, học sinh và một số công việc khác do Hiệu trưởng phân công.

2.7. Cùng với Đ/c Thúy để viết tin bài; gửi tin bài; lập kế hoạch thao giảng, dự giờ và BDCM cho đội ngũ.Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công. Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và thực hiện các công việc của đ/c Thúy khi đ/c Thúy đi vắng.

         3. Đ/c Võ Thị Diệu Thúy – Phó hiệu trưởng – CT Công đoàn

Trực tiếp giúp Hiệu trưởng  những công việc sau:

3.1 Chịu trách nhiệm chỉ đạo về khâu chăm sóc nuôi dưỡng bếp bán trú; chỉ đạo bếp ăn bán trú cụm Xuân Bắc; Chịu trách nhiệm theo dõi chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng của nhà trường ( Chỉ đạo NV dinh dưỡng xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn của trẻ hàng ngày). Cùng đ/c Nga chỉ đạo các hội thi;

3.2. Chỉ đạo, phụ trách khối MGB, nhà trẻ; chỉ đạo tổ bé, nhà trẻ

 3.3. Cùng PHT phụ trách chuyên môn lên kế hoạch kiểm tra việc thực hiện lịch sinh họat của các nhóm lớp. Kiểm tra một mặt toàn diện giáo viên; Kiểm tra chuyên đề;

 - Chỉ đạo cụm Xuân Bắc. Phụ trách công tác CSVC.  Phụ trách công tác PCGDMN Mầm non .

3.4  Xây dựng kế hoạch Phòng cháy, chữa cháy; Phụ trách và  xây dựng kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích; Kế hoạch an toàn giao thông của trường;  Kế hoạch ANTT trường học; phòng chống lụt bão; Xây dựng kế hoạch  mua sắm đồ dùng phục vụ chuyên môn. XD kế hoạch vì sự tiến bộ của phụ nữ.

3.5.  Phụ trách chỉ đạo công tác hoạt động công đoàn, Đầu mối về công tác phối kết hợp với các ban ngành; đầu mối triển khai các hoạt động xã hội, các hoạt động nhân đạo từ thiện;

3.6. Phụ trách công tác y tế trường học; Phụ trách, quản lý hồ sơ kiểm tra nội bộ nhà trường

3.7. Phụ trách chỉ đạo viết tin bài; gửi tin bài, làm công tác tổ chức các ngày lễ hội, Đại hội, Hội nghị; Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.Thay mặt Hiệu trưởng điều hành các hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và thực hiện các công việc của đ/c Nga khi đ/c Nga đi vắng

4.  Đ/c  Nguyễn Thị Hương Lan ( Số ĐT: 0825156171)

Giáo viên mầm non cao cấp - dạy MGL1 Xuân bắc. Tổ trưởng khối mẫu giáo lớn bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường.

          Tổ trưởng cụm XB

5. Bà: Trần Thị Thanh Tâm : ( Số ĐT: 0948965902)

Giáo viên mầm non dạy lớp  MGL 2  cụm  Xuân Bắc . Tổ Phó khối mẫu giáo lớn bao gồm các lĩnh vực có liên quan: Phụ trách chuyên môn MGB.  Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ.

6. Bà:  Võ Thị  Lệ: Giáo viên dạy  lớp mẫu giáo lớn cụm NPT

7. Bà: Trần Thị Hạnh - Giáo viên dạy lớp mẫu giáo lớn cụm NPT

8. Bà: Nguyễn Thị  Ánh : Giáo viên dạy lớp MGL 2 cụm  Xuân Bắc

9. Bà:  Hà Thị   Phương: Giáo viên dạy lớp  mẫu giáo lớn 1 cụm Xuân Bắc

10. Bà: Võ Thị Tâm: (Số ĐT: 0915493152)

        Giáo viên mầm non cao cấp - dạy lớp MGN Phước Thượng. Tổ trưởng khối mẫu giáo nhỡ bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua nhà trường.

Tổ trưởng cụm NPT

11. Bà: Nguyễn Thị Hạnh: ( Số ĐT: 0935252413)

Tổ phó khối MG Nh . Giáo viên MN cao cấp - Dạy lớp MGN 1 cụm Xuân Bắc. Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Trưởng ban thanh tra nhân dân. Thủ quỷ nhà trường. Tổ phó cụm XB

12. Bà: Nguyễn Thị Thuỷ: Giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ cụm NPT

13. Bà:  Trần Thị Nhung:  Giáo viên dạy lớp MGN 1 cụm  Xuân Bắc

14. Bà:  Nguyễn Thị  Hồng: Giáo viên dạy lớp MGN 2 cụm Xuân Bắc

15. Bà:  Lê Thị Luyến: Giáo viên dạy lớp MGN 2 cụm Xuân Bắc

16. Bà: Hoàng Thị Kim Cúc: Giáo viên lớp mẫu giáo nhỡ 3  cụm  Xuân Bắc

17. Bà Võ Thị Quỳnh Như: Giáo viên dạy lớp MG nhỡ 3 cụm Xuân Bắc

18. Đ/c Võ Thị Hương: ( Số ĐT: 0911161145)

Giáo viên mầm non  dạy lớp NGB2 cụm NPT. Tổ trưởng khối mẫu giáo Bé - Nhà trẻ bao gồm các lĩnh vực có liên quan:

Xây dựng kế hoạch tổ, các hoạt động dạy học, dự giờ, kiểm tra từng mặt khi hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt chuyên môn, đề xuất khen thưởng kỷ luật giáo viên. Thành viên hội đồng thi đua.

        Tổ phó cụm NPT

19. Phạm Thị Hiền ( Số ĐT: 0942821667)

Tổ phó khối MGB. GV mầm non cao cấp- Dạy lớp MGB 1 NPT ( Giáo viên chính). Chịu trách nhiệm phụ trách chuyên môn tổ MGB; ghi biên bản các buổi họp tổ. Cùng với đồng chí tổ trưởng điều hành sinh hoạt tổ. Thành viên hội đồng trường.

20. Bà: Trần Thị Lê : Giáo viên dạy lớp MGB 1 cụm  Ninh Phước Thượng.

21. Bà: Trần Thị Mai  : Giáo viên dạy lớp MGB 2 cụm  Ninh Phước Thượng.

22. Bà: Nguyễn Thị Vân:  Giáo viên dạy lớp MGB1  cụm Xuân  Bắc

23. Bà: Trần  Thị  Huế : Giáo viên dạy lớp MGB1  Cụm  Xuân Bắc.

24. Bà: Nguyễn Thị  Oanh : Giáo viên dạy  MGB 2  Cụm Xuân Bắc

25.  Bà:  Mai Thị  Hồng:  Giáo viên dạy lớp MGB 2 cụm Xuân  Bắc

26. Bà: Nguyễn Thị Thanh:  Giáo viên dạy nhóm trẻ cụm Ninh Phước Thượng

27. Bà: Nguyễn Thị  Luận : Giáo viên dạy nhóm trẻ Cụm NPT.

28. Bà Trần Thị  Phương Thảo

Nhân viên kế toán - Tổ trưởng tổ văn phòng .

Xây dựng kế hoạch tổ, kiểm tra từng mặt khi Hiệu trưởng phân công. Điều hành tổ sinh hoạt, đề xuất khen thưởng kỷ luật nhân viên. Thành viên hội đồng thi đua. Phụ trách công tác kế toán tài chính của nhà trường; Phụ trách tài sản; phụ trách các phần mềm Pmic và các phần mềm khác của VP; có trách nhiệm nộp báo cáo về đội ngũ, trình độ chuyên môn, số lượng, chất lương…….có liên quan bằng 2 con đường ( Hộp thư, văn bản); Quảng lý hồ sơ cán bộ, giáo viên, nhân viên, các loại  hồ sơ khác của nhà trường.

29. Bà:  Huỳnh Thị Hồng Nhung ( Số ĐT: 00816276333) :

Chịu trách nhiệm ghi biên bản các buổi họp tổ. Phụ trách y tế học đường; Phụ trách công tác VSMT;  Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm thực 3 bước bếp trung tâm; Giám sát bếp bán trú. Phụ trách công tác PCGDMN cho trẻ 5 tuổi; có trách nhiệm nộp báo cáo về công tác phổ cập, các hội nghị, báo cáo về chuyên môn, y tế học đường…. ( Qua đường hộp thư và bằng văn bản); làm và chuyển giấy mời cho các Hội nghị; đảm nhận 1 số công việc khác do hiệu trưởng phân công.

30. Bà: Lê Thị  Vân: NVDD bếp NPT ( Bếp trưởng)

31. Bà:  Trần  Thị  Nhung: NVDD bếp NPT 

32. Bà: Nguyễn Thị Thu Hồng: NVDD bếp Ninh Phước Thượng

33. Bà: Lê Thị Mùi: NVDD bếp Ninh Phước Thượng ( Kiêm thủ quỷ và bán phiếu  bếp NPT) ;

34. Bà: Trần Thị Lý: NVDD - bếp Xuân Bắc. (Bếp trưởng)

35. Bà: Nguyễn Thị  Minh Lài: NVDD bếp Xuân Bắc.

36. Bà: Nguyễn Thị  Xuân: NVDD bếp Xuân Bắc (Kiêm thủ  quỷ và bán phiếu bếp Xuân Bắc)

37. Bà: Nguyễn Thị Hải : NVDD – bếp Xuân Bắc

Trên đây là toàn bộ phần hành được giao , các đồng chí trong hội đồng sư phạm nhà trường căn cứ để thực hiện nghiêm túc chức trách, phần hành của mình./.

 

Hoa Thủy, ngày  20  tháng  9  năm 2019

 

   Nơi nhận:                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD - ĐT (B/c)

- Lưu VP.

         Nguyễn Thị Tịnh

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Tịnh ĐT: 0918.688.736 
P.Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Diệu Thúy ĐT: 0915.066.577 
Quản Trị ĐT: 0917.037.911 
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON HOA THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 052.3995507 * Email: mnhoathuy@lethuy.edu.vn